qq买号皇冠(qq等级皇冠是多少级)

一个皇冠QQ能买多少钱?现在?

这个还得看你QQ是几位数的,数字好不好,然后QQ绑定的游戏是哪些,装备级数怎么样,QQ的价值是由这些综合判定的,如果就一个皇冠,其他的都不怎么样的,基本不值什么钱几位?有什么游戏装备?

qq买号皇冠

qq皇冠等级买的到多少钱

0级 0太阳 0月亮 0星星 0

1级 0太阳 0月亮 1星星 5

2级 0太阳 0月亮 2星星 12

3级 0太阳 0月亮 3星星 21

4级 0太阳 1月亮 0星星 32

5级 0太阳 1月亮 1星星 45

6级 0太阳 1月亮 2星星 60

7级 0太阳 1月亮 3星星 77

8级 0太阳 2月亮 0星星 96

9级 0太阳 2月亮 1星星 117

10级 0太阳 2月亮 2星星 140

11级 0太阳 2月亮 3星星 165

12级 0太阳 3月亮 0星星 192

13级 0太阳 3月亮 1星星 221

14级 0太阳 3月亮 2星星 252

15级 0太阳 3月亮 3星星 285

16级 1太阳 0月亮 0星星 320

17级 1太阳 0月亮 1星星 357

18级 1太阳 0月亮 2星星 396

19级 1太阳 0月亮 3星星 437

20级 1太阳 1月亮 0星星 480

21级 1太阳 1月亮 1星星 525

22级 1太阳 1月亮 2星星 572

23级 1太阳 1月亮 3星星 621

24级 1太阳 2月亮 0星星 672

25级 1太阳 2月亮 1星星 725

26级 1太阳 2月亮 2星星 780

27级 1太阳 2月亮 3星星 837

28级 1太阳 3月亮 0星星 896

29级 1太阳 3月亮 1星星 957

30级 1太阳 3月亮 2星星 1020

31级 1太阳 3月亮 3星星 1085

32级 2太阳 0月亮 0星星 1152

33级 2太阳 0月亮 1星星 1221

34级 2太阳 0月亮 2星星 1292

35级 2太qq想卖阳 0月亮 3星星 1365

36级 2太阳 1月亮 0星星 1440

37级 2太阳 1月亮 1星星 1517

38级 2太阳 1月亮 2星星 1596

39级 2太阳 1月亮 3星星 1677

40级 2太阳 2月亮 0星星 1760

41级 2太阳 2月亮 1星星 1845

42级 2太阳 2月亮 2星星 1932

43级 2太阳 2月亮 3星星 2021

44级 2太阳 3月亮 0星星 2112

45级 2太阳 3月亮 1星星 2205

46级 2太阳 3月亮 2星星 2300

47级 2太阳 3月亮 3星星 2397

48级 3太阳 0月亮 0星星 2496

49级 3太阳 0月亮 1星星 2597

50级 3太阳 0月亮 2星星 2700

51级 3太阳 0月亮 3星星 2805

52级 3太阳 1月亮 0星星 2912

53级 3太阳 1月亮 1星星 3021

54级 3太阳 1月亮 2星星 3132

55级 3太阳 1月亮 3星星 3245

56级 3太阳 2月亮 0星星 3360

57级 3太阳 2月亮 1星星 3477

58级 3太阳 2月亮 2星星 3596

59级 3太阳 2月亮 3星星 3717

60级 3太阳 3月亮 0星星 3840

61级 3太阳 3月亮 1星星 3965

62级 3太阳 3月亮 2星星 4092

63级 3太阳 3月亮 3星星 4221

64级 4太阳 0月亮 0星星 4352z皇冠一般皇冠的qq是不买的!谢谢采纳!要是我,我也不买!升级到皇冠是不容易的!qq里面最多不超过5个皇冠!谢谢诶采纳!

在线客服
在线客服